Jur. IAKOB VILMA

Adresa: Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0259-451 007

            

Cetăţenie: Romana

Naţionalitate:Maghiar

AUDIENŢĂ:

MARŢI - 10:00 - 12:00

JOI - 10:00 - 12:00

Atribuţiile secretarului general al comunei Paleu


Secretarul general al comunei Paleu îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii:


a. Vizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, hotărârile consiliului local;

b. Participă la şedinţele Consiliului Local al Comunei Paleu;

c. Coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului;

d. Asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la litera(a)

e. Asigură procedurile de convocare ale consiliulul local şi comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului verbal al şedinţelor consiliului local şi redactarea hotărârilor consiliului local;

f. Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ- teritorială Comuna Paleu

g. Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local;

h. Ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local a consilierilor locali;

I. Numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

j. Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă ale Consiliului Local, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;

k. Urmăreşte ca, la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului local, să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art 228 alin. (2) al O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

l. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii administrativ- teritoriale

m.Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar,respectiv coordonarea compartimentelor şi activităţilor din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului.


        Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art.147 alin (1) si (2) sau, după caz, la art. 186 alin (1) si (2) al OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente;


          Secretarul general al comunei comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale Camerei Notarilor Publici, precum şi Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în a cărei circumscripţie teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;

b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ- teritoriale;

c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial în a cărei rază de competenţă teritorială se află imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.


        Sesizarea prevăzută anterior cuprinde:

 • numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului;

 • data decesului, în format zi, lună, an

 • data naşterii, în format zi, lună, an

 • ultimul domiciliu al defunctului;

 • bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;

 • date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea.


  • Atribuţia prevăzută la alin (3) poate fi delegată de către secretarul primăriei uneia dintre persoanele care exercită atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretariatului general al unităţii administrativ- teritoriale


   Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, sau, după caz, de către ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin( 5).

    Neindeplinirea atribuţiei prevăzute la alin (3) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a persoanei responsabile


    Secretarii generali ai comunelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale:

   • legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă socială şi/sau serviciilor sociale

   • legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură privată   sus