Jur. IAKOB VILMA

Adresa: Oradea, jud. Bihor

Telefon: 0259-451 007

            

Cetăţenie: Romana

Naţionalitate:Maghiar

AUDIENŢĂ:

MARŢI - 10:00 - 12:00

JOI - 10:00 - 12:00

Atribuțiile secretarului general al comunei Paleu


Secretarul general al comunei Paleu îndeplinește, în condițiile legii, următoarele atribuții:


a. Vizează proiectele de hotărâri și contrasemnează pentru legalitate dispozițiile primarului, hotărârile consiliului local;

b. Participă la ședințele Consiliului Local al Comunei Paleu;

c. Coordonează organizarea arhivei și evidența statistică a hotărârilor consiliului local și a dispozițiilor primarului;

d. Asigură transparența și comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele interesate a actelor prevăzute la litera(a)

e. Asigură procedurile de convocare ale consiliulul local și comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului verbal al ședințelor consiliului local și redactarea hotărârilor consiliului local;

f. Poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, actul constitutiv și statutul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară din care face parte unitatea administrativ- teritorială Comuna Paleu

g. Poate propune primarului înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a ședințelor ordinare ale consiliului local;

h. Ține evidența participării la ședințele consiliului local a consilierilor locali;

I. Numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia;

j. Asigură întocmirea dosarelor de şedinţă ale Consiliului Local, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ștampilarea acestora;

k. Urmăreşte ca, la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului local, să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art 228 alin. (2) al O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ; informează preşedintele de şedinţă sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;

l. Certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unității administrativ- teritoriale

m.Alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de primar,respectiv coordonarea compartimentelor și activităților din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului.


        Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art.147 alin (1) si (2) sau, după caz, la art. 186 alin (1) si (2) al OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente;


          Secretarul general al comunei comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale Camerei Notarilor Publici, precum și Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în a cărei circumscripție teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu:

a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situația în care decesul a survenit în localitatea de domiciliu;

b) la data luării la cunoștință, în situația în care decesul a survenit pe raza altei unități administrativ- teritoriale;

c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial în a cărei rază de competență teritorială se află imobilele defuncților înscriși în cărți funciare înființate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice.


        Sesizarea prevăzută anterior cuprinde:

 • numele, prenumele și codul numeric personal ale defunctului;

 • data decesului, în format zi, lună, an

 • data nașterii, în format zi, lună, an

 • ultimul domiciliu al defunctului;

 • bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidențele fiscale sau, după caz, în registrul agricol;

 • date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume și adresa la care se face citarea.


  • Atribuţia prevăzută la alin (3) poate fi delegată de către secretarul primăriei uneia dintre persoanele care exercită atribuții delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziția primarului la propunerea secretariatului general al unității administrativ- teritoriale


   Primarul urmărește îndeplinirea acestei atribuții de către secretarul general al comunei, sau, după caz, de către ofițerul de stare civilă delegat, în condițiile alin( 5).

    Neindeplinirea atribuției prevăzute la alin (3) atrage sancționarea disciplinară și contravențională a persoanei responsabile


    Secretarii generali ai comunelor unde nu funcționează birouri ale notarilor publici îndeplinesc, la cererea părților, următoarele acte notariale:

   • legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părți, în vederea acordării de către autoritățile administrației publice locale de la nivelul comunelor și orașelor a beneficiilor de asistență socială și/sau serviciilor sociale

   • legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părți, cu excepția înscrisurilor sub semnătură privată   sus